Polityka prywatności

Szanowni Państwo ,
W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli RODO, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych przez firmę STB Budownictwo Sp. z o.o. WAW Sp.k. z siedzibą w Cięciwie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało. Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, ze dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.


KLAUZULA INFORMACYJNA:
Informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STB Budownictwo Sp. z o.o. WAW Sp. k. z siedzibą w Cięciwie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 05-500 Wołomin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000586341, NIP 125-163-67-53, REGON 363015606, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Z Administratorem można kontaktować się:
a) listownie na adres korespondencyjny: Cięciwa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 05-500 Wołomin,
b) przez e-mail: administracja@stbglobal.pl
c) telefonicznie: 22 718 92 35
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności:
a) zawarcie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
b) ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
c) wypełnienie obowiązku prawnego na postawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie- do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane będą w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych, np. dostawcom usług, IT, księgowości. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;
8) posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: